Juomavesi vs. uraanikaivos (Uusimaa 29.8.2022)

Meille suomalaisille puhdas juomavesi on lähes itsestään selvää. Suomi on maailman vesistöisimpiä maita, mutta monessa maailmankolkassa käyttökelpoisen veden puutteen vuoksi taistellaan, nähdään nälkää ja joudutaan lähtemään pakolaiseksi.

Monin paikoin ympäristön haitta-aineet, jätevedet, kaivosteollisuus, ilmastonmuutos ja tulvat ovat turmelleet vesivaroja.

Puhtaan veden tärkeyttä ei voi vähätellä, koska se on jokaisen elollisen perustarve ja ihmisoikeus. Tästä syystä juomavesi ei voi koskaan olla sellainen kaupallinen tuote, jota myydään tarkoituksena rikastua. Vesihuoltolain mukaan talousveden tuottaminen ja jätevesien käsittely on vesihuoltoalueella kuntien vastuulla. Lisäksi laki määrää, että veden hinnan tulee olla kohtuullinen ja juomakelpoista vettä pitää olla asukkaiden saatavilla.

Porvoon seudulla talousvettä saadaan useasta paikasta, mutta eniten vettä saadaan Porvoonjokilaaksossa muodostuneesta pohjavedestä. Saksalan, Kerkkoon, Linnamäen ja Suomenkylän vedenottamoiden turvallinen vedentuotanto perustuu siihen, että laajan jokilaakson vedenmuodostuksen alueella ei ole sellaista teollisuutta, joka uhkaa vesistöä ja pohjavettä.

Porvoo panostaa parhaillaan jokilaaksosta saatavaan talousveteen rakentamalla uutta vedenkäsittelylaitosta Saksalaan, laitos valmistuu vuonna 2024.

Samaan aikaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt Itä-Uudenmaan alueelle malminetsintään oikeuttavan valtausluvan ElementX -yhtiölle, jonka tausta-ajatuksena on lähinnä uraanikaivoksen perustaminen.

Kaivostoiminta on aina erittäin suuri ympäristöuhka vesistöille ja vaatisi riskikartoitukset ja mittavat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA). On aivan mahdotonta nähdä, että valtausluvan saaneella yhtiöllä olisi mahdollisuuksia perustaa kaivos ainakaan Porvoonjokilaakson laajalla vesienmuodostusalueella. Kaivoshankkeen esteenä olisi terveydensuojelulaki sekä vesilaki ja ainakin vesilaitos osaltaan tulisi valituksillaan varmistamaan sen, että tällainen riski ei konkretisoituisi ja uhkaisi alueemme talousvetemme laatua ja saatavuutta.

Kolumnisti on Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan puheenjohtaja sekä kaupungin valtuutettu ja aluevaltuutettu