Valtuustoaloite: Kokonniemen maauimalan leväongelman poistaminen

Kokonniemen maauimala keväällä 2014

Kokonniemen maauimala keväällä 2014

Valtuustoaloite 15.09.2014

Porvoon kaupunginhallitukselle

Esitys:
Porvoon Kokonniemen maauimalan uimavedenlaatua on parannettava sinileväongelmien poistamiseksi. Tavoitteena on pidettävä toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyisivät jo vuoden 2015 kesällä.

Perustelut:
Kokonniemen maauimala, Santtari, on Porvoon keskusta-alueen ja Gammelbackan lähiöalueen ainoa valvottu virallinen uimaranta, joka on kävelyetäisyydellä asutuksesta. Uimaranta on suosittu sekä turvallinen, erityisesti lapsille. Kesäkautena ranta on ollut keskeisempiä lasten uimataidon harjoittelupaikkoja Porvoossa.

Kokonniemen maauimala on kärsinyt ainakin kahtena peräkkäisenä kesänä 2013-2014 vakavasta sinileväongelmasta. Leväongelma on lyhentänyt loppukesän uimakautta useilla viikoilla. Sinilevä (syanobakteeri) sisältää mm. maksamyrkkyjä ja siitä johtuen terveydestä vastaavat viranomaiset ovat joutuneet sulkemaan uimarannan uimareilta. Levät ovat värjänneet veden vihertäväksi, jo huomattavasti ennen, kuin pitoisuudet ovat ylittäneet varsinaiset uimakieltorajat. Leväinen vesi on esteettisesti epämiellyttävää ja voi aiheuttaa iho-oireita.

Porvoo on kaupunkistrategiassaan vuosille 2013-2017 sitoutunut kehittämään kaupunkia kestävästi, ympäristöarvot huomioiden. Strategiaan on kirjattuna pyrkimys vesistöjen hyvään tilaan. Uimarannan vedenlaadun parantamistoimenpiteet ovat strategian mukaisia ja lisäksi teknisesti toteutettavissa.

Lisätiedot:
Leväongelmien perussyy on rehevöityminen, eli ravinneaineiden typen ja fosforin liian suuri määrä vedessä. Levien kasvua voidaan rajoittaa poistamalla vedestä typpi – tai fosforiyhdisteet. Sinilevät kykenevät ottamaan typpeä myös ilmasta, joten niiden kasvun rajoittaminen perustuu ensisijaisesti fosforiyhdisteiden poistoon vedestä ja/tai pohjasedimentistä. Poistaminen tapahtuu saostamalla ja/tai imuruoppaamalla.

Fosforiyhdisteet poistetaan vedestä saostamalla vesi rauta- tai alumiinisulfaatilla. Saostus tehdään yleensä kasvukauden päätyttyä ja vesien kylmettyä, jolloin fosfaattiyhdisteet ovat liuenneena veteen, eikä sitoutuneena leviin ja kasveihin. Saostuksen jälkeen fosforiyhdisteet pysyvät kemiallisesti sitoutuneina ja painuvat pohjaan. Mutta, jos talviaikaan jääpeitteen alla oleva vesi muuttuu hapettomaksi, niin fosfaattiyhdisteet voivat vapautua jälleen vesimassaan ja rehevöityminen voi muuttua alkuperäistä pahemmaksi. Siksi Kokonniemen maauimalan pohjasedimentti olisi parasta myös samalla imuruopata.

Imuruoppauksessa ruoppausmassojen käsittely on ongelmallista, koska ruopattava lieteaines on yli 90% vettä, josta sedimentti on otettava talteen, mutta vesi päästettävä takaisin tai ohjattava pois.
Imuruoppauksen toteuttamiseksi olisikin selvitettävä vaihtoehto, voidaanko lieteaines (sedimentti) johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriin ja suoraan jätevesilaitoksen käsittelyyn. Hiekkapohjaisen Kokonniemen maauimalan sedimenttiaineen imuruopattava määrä ei ole kohtuuttoman suuri, mutta hiekka on eroteltava pois ennen veden viemäriin johtamista.

Kunnioittavasti:
Jere Riikonen kaupunginvaltuutettu