Finland kan bli ledande på Östersjöpolitik

Östersjöpolitiken i EU och havspolitiken i Finland bör organiseras bättre för att tjäna och trygga Finlands intressen. Utan en fungerande havskontakt till Europa är vi isolerade i Finland. Vår EU-politik ska vara starkt knuten till Östersjöpolitiken och Östersjöstrategin. Finland bör ta en ledande position i EU:s havspolitik.

Bland länderna kring Östersjön är det endast Finland som har ett helhetsintresse för havsområdet. Bottenviken, Skärgårdshavet och Finska viken är våra hemmavatten och vår kanal till världsmarknaderna.

Östersjökommissionens (Helcom) huvudkontor finns i Helsingfors och vi har en lång tradition av havsforskning och havsskydd. Också våra viktigaste handelspartners, Sverige, Tyskland och Ryssland finns vid Östersjöns strand. Finland har 40601 km strand och 80 000 öar och holmar. Inget annat land kommer nära dessa siffror.

På grund av vår skärgårds natur, trånga farleder och nordliga läge har Finlands havsteknologi utvecklats till ett spetskunnande i hela världen. För att fartygstransporten ska löpa året om har man varit tvungen att utveckla teknik för noggrann navigering i isförhållanden. Finland är världens enda land där istäcket i vanliga fall omringar alla hamnar om vintern. Vårt kunnande i arktiskt hav, farleds och hamnverksamhet är ett strategiskt kunnande som det finns en stor världsmarknad för.

Ryssland planerar att anskaffa över tusen specialfarkoster som kan köras i isförhållanden under de kommande åren. Vem ska Ryssland beställa från? Över 50 % av alla världens farkoster som kan användas till isbrytning har byggts i Finland. Havsindustri 2020-arbetsgruppen konstaterade i sin slutrapport att Finland bör satsa på sina styrkor som finns på hög kunskap. Att bygga kryssningsbåtar är en bransch som är drabbad av hård konkurrens världen över, men runt kryssningsbåtsbygget har det byggts upp ett industriekosystem med värdefull kunskap.

Finland är ännu en stormakt när det gäller havskunskap, men alltid förstår vi inte det själva. Finland borde allt mer bygga upp sitt brand kring ett starkt havskluster. De institutioner som jobbar med havspolitik, med till exempel forskning, teknologi, industri och sjöräddning, borde föras närmare varandra och man borde bli bättre på att jobba tillsammans kring havet. På EU-nivå borde vi klara av att lyfta Östersjöpolitiken till samma nivå som Medelhavspolitiken. Ingen kommer att erbjuda Finland något på det här området, det är vi själva som måste ta initiativet i egna händer. Det kan man göra i Europaparlamentet.

Jere Riikonen
marinanalytiker
kandidat i EU-valet