Tehokkuutta Itämeren suojeluun

Suomea ympäröi Suomenlahti, Saaristomeri, Pohjanlahti, Perämeri ja pohjoisessa Jäämeri. Saaria on 80 000, rantaviivaa 14 000km ja kaikilla merialueilla on kullakin omat erityispiirteensä. Itämeren valuma-alueella asuu 85 miljoonaa ihmistä, jotka kuormittavat merta. Suomen osuus Itämeren ravinnekuormituksista on noin 10 %.

UHKIIN PITÄÄ VARAUTUA JA ONGELMIIN ON VASTATTAVA
Itämeren pahimmat ongelmat ja uhat ovat rehevöityminen, haitalliset vieraslajit, kalakantojen romahtaminen, ympäristömyrkyt ja suuret öljyonnettomuus riskit. Itämeren suojelu ja uhkiin varautuminen on toteutettava lainsäädännön, direktiivien ja kansainvälisten sopimusten kautta. Lisäksi Itämeri kaipaa vapaaehtoisia suojelutoimenpiteitä.

SEURAAVAN HALLITUSKAUDEN TOIMENPITEET ITÄMEREN ONGELMIEN RATKAISEMISEKSI
• Maatalouden päästöjen vähentäminen ympäristötukipolitiikalla, neuvonnalla (esim. ravinnetaselaskennalla), suojakaistoilla, kerääjäkasveilla, vesistösuunnittelulla ja uusilla lannoitustavoilla (esim. kipsi)
• Pienten jätevesilaitosten puhdistuskapasiteetin parantaminen (fosfori ja typpi)
• Monitieteellisen merentutkimuksen järjestäminen laajemmaksi kokonaisuudeksi palvelemaan suojelua ja päätöksentekoa
• Risteilijäalusten käsittelemättömien jätevesien päästökiellot ja jätevesien vastaanottokapasiteetin lisääminen satamissa.
• Vedenalaisen meriluonnon kartoitustutkimuksien (VELMU) edistäminen aluesuunnittelun ja suojelun tarpeisiin
• Vieraslajien torjuntasopimuksen pikainen ratifiointi sekä valvontaresurssien varmistaminen.
• Öljytorjuntakeskuksen perustaminen
• Jäänmurtajien konvertoiminen osaksi toimivaa öljyntorjuntakapasiteettia
• Hoitokalastuksen lisääminen Suomenlahdella
• Erillinen toimenpideraha Itämeren vuotuisiin perusparannushankkeisiin
• Veneilyn ohjaaminen ympäristöystävällisempään suuntaan
• Laivojen NOx ja SOx päästöistä sopiminen Itämeri ja suomalainen kilpailukyky huomioiden (IMO/MARPOL)